Rešerš - Spišská knižnica

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Rešerš

Pracoviská > Útvar knižnično-informačných služieb > Úsek náučnej literatúry

REŠERŠ je druh bibliografie, ktorá obsahuje súhrn údajov získaných z dostupných bibliografických alebo plnotextových databáz o určitej problematike, téme, osobe a pod. Výsledkom rešeršnej činnosti, t. j. bibliografického prieskumu v rámci zverejnených dokumentov k danej problematike, je bibliografický zoznam relevantných dokumentov (knihy, články a pod.) k danej téme, ktorý obsahuje základné bibliografické údaje – autor, názov, miesto a rok vydania, počet strán a prípadne ďalší popis – predmetové heslá, abstrakt a pod.                        

Úsek náučnej literatúry ponúka svojim čitateľom možnosť vypracovania rešerše za účelom seminárnej, bakalárskej, diplomovej, dizertačnej a inej záverečnej práce.
Obsah, rozsah i spôsob spracovania rešerše sa prispôsobujú objednávateľovi rešerše a charakteru témy na základe vyplneného formulára.
Rešerš Vám vytvoríme na základe osobnej návštevy.

Po vyplnení žiadanky obsahujúcej osobné údaje, názov témy, kľúčové  slová, sa s Vami dohodneme na termíne vyhotovenia. Na základe vypracovanej rešerše je možné tituly, ktoré sa nenachádzajú v knižničnom fonde Spišskej knižnice objednať prostredníctvom Medziknižničnej výpožičnej služby (MVS).

POPLATKY ZA SLUŽBY:

Manipulačný poplatok pri požiadavke na vypracovanie rešerše .....1€
Jeden záznam .........0,10 €
Tlač 1 A4 ...........
.....0,07 €

Medziknižničná výpožičná služba:

Sprostredkovanie 1 knižného dokumentu .....
.. 2,70 €
Sprostredkovanie 1 článku ...........................
0,20 €
Tlač xeroxovej kópie článku (1 A4) ................ 0,07 €

 
 
TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky