Ochrana osobných údajov - Spišská knižnica

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Ochrana osobných údajov

Dokumenty

Pravidlá ochrany osobných údajov
Pravidlá ochrany osobných údajov – informácie pre čitateľov (dotknuté osoby)


Prevádzkovateľ:
Spišská knižnica
Adresa:
Letná 28, 052 01  Spišská Nová Ves
IČO:
31297889

Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi  si cti svojich čitateľov a  návštevníkov, vysoko rešpektuje ich súkromie a preto si pokladá  za  veľmi dôležité  a  nevyhnutné oboznámiť vás o tom, ako postupuje  pri  spracúvaní vašich osobných údajov.

V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a  o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o ochrane osobných údajov“) je prevádzkovateľ povinný oboznámiť, poskytnúť a sprístupniť  informácie týkajúce sa ochrany a spracúvania osobných údajov dotknutej osobe. Dotknutá osoba je fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú v knižnično-informačnom systéme. A ako sa  spracúvajú sme sa rozhodli vám sprostredkovať prostredníctvom našej webovej stránky.

Pri ochrane osobných údajov postupujeme v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z  27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V súlade s vyššie uvedeným nariadením,  zákonom o ochrane osobných údajov a s naším Knižničným a výpožičným poriadkom  platí v knižnici:

a)
Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi je prevádzkovateľom knižnično-informačného systému LIBRIS, v ktorom sú spracúvané osobné údaje používateľov knižnice (dotknutých osôb).

b) Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia čitateľov a bádateľov pre potreby ich identifikácie, evidencie a realizovania výpožičiek, a taktiež evidencie sankčných poplatkov v súlade so zákonom č. 126/2015 Z. z. o knižniciach v súvislosti s poskytovaním knižnično-informačných služieb.


c) Podmienky spracúvania osobných údajov
Osobné údaje čitateľov (dotknutých osôb) sú  spracúvané prostredníctvom automatizovaných, čiastočne automatizovaných a neautomatizovaných  prostriedkov spracúvania, pričom sa uplatňujú primerané technické, organizačné a personálne bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania, ktoré sú deklarované formou  odbornej bezpečnostnej dokumentácie s analýzou rizík a internej smernice Spišskej knižnice v Spišskej Novej Vsi a sú vypracované v súlade s právnymi normami na ochranu osobných údajov dotknutých osôb. Osobné údaje spracúvajú len oprávnené osoby, ktoré boli o svojich povinnostiach vyplývajúcich z ochrany osobných údajov náležite poučené!

d) Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov
Poskytnutie osobných údajov zo strany čitateľov Spišskej knižnice v Spišskej Novej Vsi je dobrovoľný, slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle čitateľa (dotknutej osoby) vo forme súhlasu na prihláške za čitateľa alebo jednoznačného potvrdzujúceho písomného úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov potrebných na splnenie oprávneného záujmu za účelom spracúvania osobných údajov v knižnično-informačnom systéme knižnice.

e) Oprávnené osoby
Osobné údaje môžu byť sprístupnené len oprávneným osobám,  ktoré  boli vyškolené, splnili požadované podmienky mlčanlivosti  a osvojili si zásady spracúvania osobných údajov (§ 6 – § 13 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov),  a ktorých výkon spracúvania osobných údajov čitateľov priamo súvisí so splnením účelu spracúvania v súlade so zákonom č. 126/2015 Z. z. o knižniciach.


f) Zverejňovanie
Získané, zaznamenávané a spracúvané osobné údaje čitateľov (dotknutých osôb) knižnice nebudú zverejnené.


g) Tretie krajiny
Osobné údaje nebudú sprístupnené príjemcom v tretej krajine.

V zmysle Nariadenia EPaR (EÚ)  2016/679  a o ochrane fyzických osôb pri  spracúvaní osobných údajov  o  voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a  zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene  a  doplnení niektorých zákonov čitateľ (dotknutá osoba)  knižnice poskytuje svoje osobné údaje a udeľuje súhlas so získavaním, spracúvaním a uchovávaním  osobných údajov prevádzkovateľovi
Spišskej knižnici v Spišskej Novej Vsi, prihliadajúc na oprávnený záujem knižnice evidovať svojich čitateľov prostredníctvom knižnično-informačného systému LIBRIS s možnosťou poskytovania knižnično-informačných služieb a výpožičiek. Tento súhlas sa udeľuje knižnici  po dobu trvania členstva v knižnici a ďalších 5 rokov po jeho skončení.

Po uplynutí tejto lehoty udeľuje čitateľ (dotknutá osoba) písomný súhlas
Spišskej knižnici v Spišskej Novej Vsi  predmetné osobné údaje zlikvidovať skartáciou prihlášky a ich vymazaním z knižnično-informačného systému LIBRIS. Písomný súhlas je možné kedykoľvek ústne alebo písomne odvolať.

Pri prihlasovaní maloletej osoby do 15 rokov za čitateľa knižnice je knižnica povinná dodržiavať Nariadenia EPaR (EÚ)  2016/679 a o ochrane fyzických osôb pri  spracúvaní osobných údajov  o  voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.  z. o ochrane osobných údajov a  o zmene  a  doplnení niektorých zákonov týkajúcich sa maloletých osôb. V súlade s týmito právnymi normami je
Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi oprávnená získavať, spracúvať a uchovávať osobné údaje dieťaťa do 15 rokov len na základe písomného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa, a to v tomto rozsahu:
–  meno a priezvisko dieťaťa, adresa trvalého pobytu dieťaťa,  adresa prechodného pobytu dieťaťa, dátum narodenia dieťaťa.
Zároveň je knižnica oprávnená získavať, spracúvať a uchovávať osobné údaje zákonného zástupcu maloletej osoby do 15 rokov v rozsahu:
– titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, telefonický kontakt, emailová adresa.


Pri prihlasovaní dospelého čitateľa, resp. používateľa, ktorej bol  vydaný občiansky preukaz podľa zákona č. 224/2006 Z. z.,  je knižnica  oprávnená získavať a následne spracúvať osobné údaje dotknutej osoby – čitateľa, resp. používateľa v rozsahu:
– titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, číslo občianskeho preukazu, status osoby (študent, dôchodca, a iné),
vzdelanie, telefonický kontakt,  emailová adresa čitateľa.

Práva dotknutých osôb


Máte právo požadovať informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame. Ak sú tieto údaje nesprávne alebo neúplné, môžete požiadať, aby sme tieto informácie opravili alebo odstránili. Vaše údaje nemôžeme odstrániť, ak nám v tom bránia zákonné predpisy o uchovávaní údajov, napríklad zákon o účtovníctve alebo iné opodstatnené dôvody, ako sú nevyrovnané dlhy.
–   máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (čl. 7 ods. 3 GDPR),
–   právo požadovať prístup k svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR),
–   právo na ich opravu (čl. 16 GDPR) alebo výmaz (čl. 17 GDPR),
–   právo na obmedzenie spracovanie (čl. 18 GDPR), a namietať proti spracovaniu (čl. 21 GDPR),
–   máte právo na prenosnosť týchto údajov k inému správcovi (čl. 20 GDPR),
–   ako aj právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak máte za to, že naša knižnica pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s GDPR (čl. 77 GDPR).


Záznamy z kamerového systému

Knižnica je vybavená monitorovacím kamerovým systémom, ktorý slúži k bezpečnosti a ochrane majetku a osôb. Takýto priestor je označený piktogramom kamery v priestoroch knižnice.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa


Vaše otázky a žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými  informáciami a právami môžete adresovať na mailovú adresu štatutára riaditel@
spisskakniznica.sk alebo formou doporučeného listu doručeného knižnici na adresu: Spišská knižnica, Letná 28, 052 01  Spišská Nová Ves.

Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne.

Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), knižnica má právo si účtovať poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia,  prípadne  odmietnuť konať na základe žiadosti.

Zároveň máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, email: statny.dozor@pdp.gov.sk, www: https://dataprotection.gov.sk/.


 
TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky