História - Spišská knižnica

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

História

Spišská knižnica (SK) v Spišskej Novej Vsi je verejná regionálna knižnica, ktorá v súlade so zákonom o knižniciach č. 126/2015 Z.z. vytvára knižničný a informačný fond. Prostredníctvom neho sprístupňuje kultúrne a informačné bohatstvo občanom bez ohľadu na ich politickú, národnostnú, náboženskú a rasovú príslušnosť. Jej zriaďovateľom je Košický samosprávy kraj.


Plní funkciu mestskej knižnice v Spišskej Novej Vsi. Má regionálnu pôsobnosť ako metodické, koordinačné, bibliografické a vzdelávacie stredisko verejných knižníc okresu Spišská Nová Ves a Gelnica.


História

V októbri 1952 bola Mestská knižnica v Spišskej Novej Vsi začlenená pod riadenie ONV a začala postupne plniť úlohy okresnej knižnice. V tomto období mala 6 276 zväzkov kníh, jej služby využívalo 551 čitateľov, ktorí si ročne vypožičali 6 031 kníh.

Zlepšenie priestorovej situácie nastalo v roku 1956, kedy sa presťahovala do vlastnej budovy na Letnej ulici 28, kde mala k dispozícii 3 miestnosti. Prvým samostatným oddelením bolo oddelenie pre deti a mládež, ktoré sa vyčlenilo v roku 1959 a malo jedného pracovníka. Od tohto obdobia sa začali rozvíjať kolektívne formy práce s deťmi. Týmto odčlenením sa vytvorilo samostatné oddelenie pre dospelých, ktoré prešlo viacerými vývojovými zmenami. V roku 1963 knižnica získala ďalšie miestnosti, čo umožnilo rozčleniť oddelenie pre dospelých na časť beletrie a náučnej literatúry. Od roku 1963 sa začala rozvíjať metodická práca zameraná na rozvoj mestských a obecných knižníc v okrese Spišská Nová Ves, od roku 1966 bibliografická a informačná činnosť, ako aj práca s regionálnou literatúrou.


V roku 1970 bola knižnici odovzdaná budova na Zimnej ulici 58, kde sa presťahovalo oddelenie pre deti a mládež. Objekt bol v r. 1974 - 1977 obnovený a upravený pre potreby knižničnej práce. Okrem oddelenia pre deti a mládež bola tam v roku 1978 zriadená čitáreň a hudobné oddelenie, v roku 1979 študovňa pre deti a mládež, keďže sa do popredia dostávala práca s náučnou literatúrou. Hudobné oddelenie napĺňalo záujem obyvateľov v 80-tych rokoch 20. storočia, v 90-tych rokoch už záujem prudko klesol, preto bola jeho činnosť v roku 1993 zrušená.

Výstavba Sídliska Tarča si vyžiadala potrebu zriadenia pobočky, ktorá bola daná do prevádzky v roku 1972, mala k dispozícii 3 miestnosti. K spokojnosti občanov napĺňala čitateľské a informačné potreby 27 rokov. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na jej prevádzku bola k 1.12.1999 zrušená.

Aj objekt knižnice na Letnej ulici 28 bol zastaralý a nevyhovoval potrebám doby, vyžiadal si prestavbu, ktorá bola v roku 1981 ukončená a odovzdaná do užívania. V obnovených priestoroch bolo oddelenie pre dospelých čitateľov, ktoré sa rozčlenilo na samostatné oddelenia beletrie s centrálnou evidenciou čitateľov a výpožičiek a oddelenie náučnej literatúry so študovňou pre dospelých čitateľov - pre prezenčné štúdium.

Nové Sídlisko mier, ako aj potreba získať najmä mládež za čitateľov vytvorili požiadavku zriadenia pobočky. Po niekoľkoročnom úsilí o získanie vhodných priestorov sa podarilo túto úlohu naplniť v októbri 1985. Činnosť pobočky bola zameraná len na prácu s mládežou a pre dospelých na poskytovanie beletristickej literatúry na voľný čas. Táto pobočka funguje podnes, v roku 2001 bola presťahovaná do vyhovujúcejších priestorov na Komenského 25. Dňa 28.9.2010 bola pobočka Mier slávnostne otvorená v nových priestoroch na Šafárikovom námestí 7 v budove Kina Mier.

V roku 1992 knižnica neuspela v súdnom spore o objekt na Zimnej ulici 58 s bývalým majiteľom, ktorý mu bol v zmysle zákona o reštitúciách prisúdený. V roku 1993 bola uzatvorená zmluva o nájme objektu pre knižničné účely. Išlo o dočasné riešenie a začali sa hľadať možnosti trvalého umiestnenia.

90-te roky 20. storočia znamenali prechod v evidencii knižničného fondu, čitateľov a výpožičiek na prácu prostredníctvom počítačov. V roku 1992 bol zakúpený knižnično-informačný program Libris, od roku 1993 sa začal postupne knižničný fond spracovávať v tomto programe a v roku 1998 aj výpožičné služby boli poskytované cez čiarové kódy prostredníctvom počítačov. Ďalším skvalitnením najmä v oblasti informačnej činnosti bolo zavedenie internetu v roku 2000.

V roku 1996 bola Okresná knižnica v Spišskej Novej Vsi premenovaná na Spišskú knižnicu, tento názov nesie podnes.

V riešení otázky umiestnenia Spišskej knižnice sa po roku 2000 najprijatelnejšia ukázala alternatíva rekonštrukcie budovy na letnej ulici 28 s výstavbou a využitím podkrovných priestorov. V r. 2002 - 2003 sa intenzívne pripravovala projektová dokumnetácia, súčasne bol vypracovaný projekt na získanie finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych fondov. Tento projekt bol úspešný a finančne podporený, spolu s finančnou dotáciou Ministerstva kultúry SR a KSK bola realizovaná od septembra r. 2004 do novembra 2005 obnova a nadstavba budovy knižnice. Slávnostné otvorenie novej a priestorovo rozšírenej budovy bolo 22.11.2005.

"Me
štiansky znak na stene objektu Spišskej knižnice dokumentuje skutočnosť, že dom v polovici 18. storočia Vlastnil Andrej Scholtz (Andreas Scholtz). V strede meštianskeho znaku sa nachádza symbol mäsiarov - hlava býka a mäsiarska sekera. Znak je datovaný rokom 1753, čo znamená, že vtedajší majiteľ domu Andrej Scholtz nechal objekt barokovo prestavať v polovici 18. storočia. V písomných prameňoch z poslednej tretiny 18. storočia sa stretávame s menom mäsiara Andreja Scholtza v súvislosti s dvomi domami na Zimnom riadku - č. 49 (ako podnájomník) a 63 (ako majiteľ). Znamená to, že v poslednej tretine 18. storočia už Andrej Scholtz nevlastnil dom č. 28 na Letnom riadku. Na objekte Spišskej knižnice stojí za pozornosť ešte zaujímavé secesné priečelie zo začiatku 20. storočia. Nad balkónom je uvedený rok 1904 a nad oknami monogram majiteľa A. J., ktorým bol Armand Jantner."(M. Števík, historik Múzea Spiša)

V novej podkrovnej časti sa nachádza kultúrno-spoločenská miestnosť pre organizovanie kolektívnych podujatí, oddelenie literatúry pre deti a mládež so študovňou, kancelárie odborných pracovníkov, riaditeľstvo a ekonomický útvar. Na prvom poschodí oddelenie náučnej literatúry so študovňou pre dospelých, na prízemí oddelenie beletrie, čitáreň a centrálna evidencia čiatetľov a výpožičných služieb. V tejto podobe existuje Spišská knižnica podnes.

Pri otvorení budovy bola dodaná do centrálnej evidencie nová výpožičná technika. V roku 2006 bolo výrazne zlepšené technické vybavenie knižnice z úspešného projektu Verejné prístupové body k internetu v knižniciach KSK, z ktorého bolo získaných 16 počítačov, ktoré umožnili v širšej miere poskytnúť túto službu verejnosti.

Rast a skvalitňovanie knižničnej práce v Spišskej knižnici za viac ako 50 rokov jej existencie zabezpečovali desiatky pracovníkov, pod vedením riaditeľov: Gizely Palgutovej, Júliusa Macka, Karola Krála, Gizely Fedákovej, Anny Timkovej, Juraja Nalevanka. Od roku 1990 bol riaditeľom Dr. Stanislav Prochotský.

Od 1.7.2009 je riaditeľom Spišskej knižnice PhDr. Jozef Lapšanský, PhD. 
 
TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky